Så här ansöker du

Kandidatprogrammet i industridesign

Behörighet

För att söka till programmet krävs att du har grundläggande behörighet till högskola/universitet där du har minst betyget Godkänt i Svenska 3, Matematik 1a, b eller c och Engelska 6. Du ska också lämna in hemuppgift/arbetsprover. Du ska ha uppnått 18 års ålder under det kalenderår läsåret börjar.

För sökande med utländsk gymnasieutbildning:
För att bli antagen till kandidatprogrammet i industridesign måste du visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska. Om du inte har betyg i svenska bör du göra ett TISUS test.

Antagningsprocess

Ca 15 studenter antas varje år.

Ett urval av behöriga sökande (mellan 35 - 50 sökande) sker på grundval av inlämnade arbetsprover samt anmälan via www.antagning.se. Urval görs av en jury, som består av programansvarig för kandidatprogrammet samt en yrkesverksam industridesigner

Arbetsprov är obligatoriskt. Det består vanligtvis av 2-3 uppgifter. Den 1 december kan du se vilka uppgifter som gäller inför antagning till hösten 2017. Utöver detta obligatoriska arbetsprov så kan du skicka in ytterligare fem fria alster (t.ex. teckningar, kroki, målningar, projekt eller fotografier av skulpturer och modeller). Dessa är inte obligatoriska men kan vara meriterande vid juryns beslutsfattande eftersom alstren kan ge en bild av din konstnärliga förmåga och utvecklingsmöjlighet.

Efter utvärdering av inkomna arbetsprov kallas 25-30 sökande till en intervju samt ytterligare arbetsprov vid Designhögskolan i Umeå. Intervjun kan inte göras via Skype, eftersom det också görs en gruppövning under intervjudagen.

I ett personligt brev berättar du om vem du är, vilken utbildning du har, yrkeserfarenhet (kom ihåg sommarjobb) och annat som kan vara intresse för juryn att veta.
Brevet, som läggs i ett kuvert el plastficka, (inte fastlimmat på pannån) skickar du i samma paket som arbetsprovet.

Förkunskaper och förberedelser

Omkring 6 av 10 sökande har studerat vid en förberedande konst-/designskola,
men det är inget krav.
Praktikarbete på ett designkonsultföretag, ett arkitektföretag, en reklambyrå eller konstruktionsavdelning inom industrin ger en värdefull erfarenhet och förbättrar dina kvalifikationer.
Vi rekommenderar att du har vissa baskunskaper i Photoshop, InDesign och Illustrator. 

Viktiga datum

1 december
Uppgifter till arbetsprovet publiceras. Dessa finns längre ner på den här sidan.

20 januari 2017 (OBS! Nytt öppningsdatum)
Anmälan till programmet öppnar på www.antagning.se.

1 mars 2017
Sista dag för anmälan via www.antagning.se
Arbetsprover ska finnas hos Designhögskolan 1 mars senast 17.00. Poststämpel gäller inte.

8-9 mars 2017
Juryn väljer utifrån arbetsprover ut sökande att kalla till intervju och arbetsprover på plats i Umeå.

10 mars
Sista kompletteringsdag för betyg, akademiska meriter. Betygsdokument laddas upp på antagning.se

Efter juryns möte
Kallelse till intervjuer skickas ut per e-post till de vars arbetsprover blir utvalda.
Om du inte blir kallad till intervju meddelas även detta via e-post.

4-6 april 2017
Antagningsintervjuer och -prover under 3 dagar (du kallas till en av dagarna).

I början av maj 2017
Resultatet
av urvalet publiceras på ditt antagning.se-konto. Du behöver inte/kan inte "tacka ja" via www.antagning.se.
Om du väljer att avstå från din plats är det bra om du meddelar detta via epost så snart som möjligt.

Så här ansöker du

1. Anmälan via www.antagning.se öppet 20 januari - 1 mars

Anmäl dig via www.antagning.se. Ansökan öppnas 20 januari och sista ansökningsdag är 1 mars 2017. Följ instruktionerna på sidan. Om du inte anmäler dig via www.antagning.se blir ditt arbetsprov inte bedömt.

2. Skicka in arbetsprover och personligt brev

Information om vilka arbetsuppgifter som ska ingå i arbetsprovet läggs ut på på denna sida 1 december 2016.
Dessa arbetsuppgifter är obligatoriska och består vanligtvis av 4-5 uppgifter.
Utöver dessa kan du skicka in ytterligare fem fria alster (till exempel teckningar, kroki, målningar, projekt eller fotografier av skulpturer och modeller). Dessa är inte obligatoriska men kan vara meriterande vid juryns beslutsfattande eftersom alstren kan ge en bild av din konstnärliga förmåga och utvecklingsmöjligheter.

Arbetsproverna monterar du på mycket styv kartong, pannå eller liknande, 50 x 70 cm.
Inte fler än 6 st "pannåer" får lämnas in. Det går bra att lägga fler arbetsprover på en "pannå".

Viktigt att du skriver namn på baksidan av "pannåerna", så att de inte blandas ihop.

Ditt arbetsprov är en viktig del i antagningsprocessen.
Skicka arbetsprovet + personligt brev till
Designhögskolan
Kandidatprogrammet
Umeå Universitet
901 87 UMEÅ

Arbetsprovet ska finnas hos Designhögskolan senast 1 mars 17.00. (Poststämpel gäller inte.)

8-9 mars samlas en jury bestående av programansvarig och en yrkesverksam industridesigner. Juryn väljer ut 25-30 sökande som kallas till intervju. Den äger rum under 3 dagar i början av april. Du kallas till en av dagarna. Under intervjudagen vid Designhögskolan i Umeå görs, förutom intervjun, ytterligare arbetsprov samt gruppövning.

I det personliga brevet berättar du om vem du är, vilken utbildning du har, yrkeserfarenhet (kom ihåg sommarjobb) och annat som kan vara intresse för juryn att veta. Skicka personliga brevet tillsammans med arbetsprovet. Lägg brevet i ett kuvert eller plastficka.

Uppgifter till arbetsprov

Obligatoriska hemuppgifter för ansökan till
Kandidatprogrammet i Industridesign, Designhögskolan, Umeå Universitet
inför antagning till hösten 2017.

Uppgift 1    Äldre drabbas hårt av halkolyckor
Många äldre undviker att gå ut när is och snö gör vägbanor och trottoarer hala. Rädsla för att halka begränsar vardagsrörligheten betydligt och enligt uppgifter från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skadas 20 000 fotgängare årligen i halkolyckor på is och snö. De flesta som skadas är 65 år och äldre. Rädsla för att halka speglas också i en undersökning som NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har gjort. I en intervju med 4 200 personer över 65 år uppger varannan att de har ramlat omkull på snö eller is. Ett flertal har skadat sig så allvarligt att de har behövt uppsöka vårdcentral eller akutmottagning. Nästa var tredje sa att de någon gång har undvikit att gå ut på grund av risken för att halka omkull. Kvinnorna i undersökningen upplever en högre grad av begränsning i sin mobilitet vintertid jämfört med männen. Fysisk aktivitet är en viktig för väl måendet och om äldre skulle kunna känna sig säkrar vid ute vistelse vintertid skulle det påverka hälsan positivt.

Problemställning: HUR SKA MAN UTFORMA EN PRODUKT ELLER SYSTEM FÖR ATT FÖRHINDRA OLYCKOR FÖR ÄLDRE OCH ÖKA DERAS RÖRLIGHET?             

Din uppgift är att ta fram minst TRE OLIKA idéer på hur man kan lösa det här problemet.
Du ska visa idéerna med skisser. Därefter ska du välja en av dessa och göra en mer noggrann teckning/skiss på hur du vill lösa problemet. Det ska tydligt framgå vilken skiss du har valt.
Skriv dina argument för den valda skissen och lyft fram vad som är bra med din lösning.

Uppgift 2    Resekit för Norweigan
För att kunna passera säkerhetskontrollen vid en flygning, får man ha bara 100 ml vätska i sitt handbagage. Antalet flygpendlare ökar ständigt och nu vill NORWEGIAN att du ska ta fram ett rese-kit för deras kunder. Det ska innehålla en tandkrämstub, tvål och schampoflaska som tillsammans inte får överskrida volymen 100 ml. Produkterna ska genom form, färg och gestaltning uppfattas att tillhöra samma produktfamilj och på samma gång ska det finnas en tydlig koppling till NORWEGIAN.

Gör inte uppgiften för komplicerad utan försök att har riktigt roligt under tiden du arbetar med den.

Uppgift 3   3-D föremål
Ta ett foto av ett 3-dimensionellt föremål, t ex en skulptur i lera som du har gjort på bildlektionerna, en kniv i slöjden eller något liknande. Beskriv kort syftet med föremålet.

Uppgift 4    Stilleben
Ta ett valfritt föremål, en tändsticksask, en banan, och ett glas med vatten. Gör en intressant komposition av delarna och placera dessa på ett plant underlag. Gör ett stilleben av det hela med blyertspenna på vitt papper i A4 format.
(gör inte teckningen för liten, använd hela A4 papperet)

Uppgift 5    Kroki
Du ska lämna in en modellteckning/kroki som är gjord mellan 3-10 minuter med kol eller blyerts.

Tänk på att alla dina arbetsprover ska monteras på en mycket styv kartong eller liknande, storlek 50x70.          

 

Studievägledning

Skicka e-post till enquiries@dh.umu.se
även om e-postadressen är engelsk så får du svar på svenska